Markkinoinnin ulkoistaminen yrityksissä – mahdollisuudet ja haasteet

Jokaisen yritystiimin olisi hyvä tarkastella, mitä markkinointi nykyisin on, ellei niin ole jo tehty. Kyseessä on jatkuvasti muuttuva kenttä erilaisia kanavia, jotka vaativat markkinoinnin suunnittelijoilta paljon. Jos yrityksessä on tuudittauduttu vanhanajan ilmoitteluun ja asiakkaiden odotteluun sanomalehteen laitetun mainoksen avulla, ollaan pudottu kelkasta. Nykyisin mainonta vaatii muuntautumiskykyä ja valmiutta kokeilla uusia, juuri omalle yritykselle sopivia kanavia. Yrityksen markkinointivastaavan työkenttä on muuttunut niin laajaksi, että harva pystyy selviämään sen haasteista yksin.

Yhä useampi yritys on ulkoistanut markkinoinnin, ja siihen on hyvät syyt. Markkinoinnin ammattilaisen on hankalaa pysytellä erilaisten ilmiöiden ja teknologian kehityksen tahdissa. Yrityksen markkinoinnin osaaminen vaatiikin nykyisin sen tasoista moniosaamista, johon yhdellä henkilöllä on harvemmin valmiuksia. Markkinointia hoitaakin usein yritys, jossa työskentelee eri alojen, kuten sisällöntuotannon, digimarkkinoinnin, grafiikan, koodaamisen, ohjelmapalvelujen tuotannon ja analytiikan ammattilaisia. Näiden kaikkien erikoisalojen yhteistyön avulla luodaan erilaisille yrityksille näkyvyyttä some-kanavissa, perinteisen mainonnan alalla sekä erilaisissa tapahtumissa.

Miksi yrityksen tulee harkita markkinoinnin ulkoistamista?

Monissa yrityksissä nopeasti muuttuva markkinakenttä vaatii yhä suurempaa panosta, ja usein joudutaan pohtimaan, palkataanko yritykseen markkinointitiimi vai ulkoistetaanko ala. Tässä kohtaa on hyvä pohtia tarkkaan pitkän tähtäimen kuluja ja mahdollisuuksia. Useimmiten markkinointitoimiston koko työpanoksen käyttöönotto, ammattitaito ja valmius hoitaa asioita on huomattavasti parempi kuin omaan yritykseen palkattavan väen. Ulkoistettuna ammattitaitoinen tiimi esittelee yritykselle ideansa, kun oman yrityksen sisällä toimiva yksikkö taas vaatii kouluttamista ja ohjaamista. Tällöin osa yrityksen johdon ajasta kuluu hukkaan.

Markkinoinnin ulkoistaminen vapauttaa valtavasti aikaa yrityksen johdon ydintehtäviin. Johtotiimin on mahdollista kehittää yrityksen palveluita ja tuotteita, kun taas markkinointivastaavat hoitavat niiden esittelyn parhaaksi katsomallaan tavalla. Nykyisin monet suuret yrityksetkin ovat ulkoistaneet markkinoinnin, sillä sen irtautuminen yrityksen toiminnasta on koettu tuottavaksi. Markkinointi on eri asia kuin mainoksien tuottaminen, ja se vaatii nykyisin hyvin hoidettuna jatkuvaa panostamista. Markkinoinnista on kasvanut sen verran iso osa yritystä, että useimmiten se syö liikaa voimavaroja toimiessaan työpaikan sisällä.

Digimarkkinointi – syy markkinoinnin ulkoistamiseen

Yritysmarkkinoinnin nopeinten kasvava ala on digimarkkinointi, joka on omalta osaltaan syy alan ulkoistamiseen. Markkinoinnin ammattilaisenkin on vaikea pysyä alan kehityksen perässä, ja sen seuraamiseen vaaditaan jatkuvaa kouluttautumista ja ilmiöiden tunnustelua. Hyvillä markkinointitoimistoilla on tähän resursseja. Digimarkkinoinnin asiantuntijan tulee tuntea kanavat ja niiden toiminta varsin hyvin. Erilaisia some-kanavia ilmestyy, ja markkinoinnin kentällä on oleellista tietää, missä kanavissa kunkin yrityksen on hyvä saada näkyvyyttä. Markkinoinnin hoitaminen on nykyisin vuorovaikutusta, jossa asiakkaan huomioiminen on tapahduttava heti.

Asiakkaiden antama palaute, ja siihen reagoiminen on yksi digimarkkinoinnin tärkeimmistä osa-alueista. Jatkuva seuranta tarkoittaa mahdollisuutta muuttaa markkinoinnin suuntaa hyvinkin nopeasti. Digimarkkinoinnissa syklit seuraavat nopeasti toisiaan, ja markkinointitiimin on oltava valmis tekemään linjauksia lyhyellä varoitusajalla. Digimarkkinointi on yhteistyötä, jossa ammattilaiset nivovat tuotoksen paketiksi omilla taidoillaan; koodaaja, sisällöntuottaja ja visualisoija ovat jokainen tärkeässä osassa, kun tuotetaan materiaalia esimerkiksi yrityksen nettisivuille. Yrityksen näkyvyys vaatii paljon työtä, sillä kanaviin syötettävän virran takia vain parhaimmat palat nousevat esille.

Markkinoinnin ulkoistamisen haasteet

Joissakin tapauksissa yrityksen tietojen jakaminen ulkopuolisen tahon kesken koetaan turvallisuusriskiksi. Riippuen yrityksen alasta on harkittava millaista tietoa ja miten paljon on mahdollista jakaa markkinointiyrityksen kanssa. Kaikkea tietoa ei ole pakko jakaa, sillä markkinointia varten tarvitaan vain sitä hyödyttävä tieto. Monissa yrityksissä oli pitkään ajatuksena, että markkinointi on osa yrityksen ydinjohtamista, ja tästä syystä sen ulkoistaminen muille toimijoille on vahingollista. Digimarkkinoinnin tuoman muutoksen myötä markkinointi on kuitenkin nähtävä sarjana useita erilaisia toimintoja, joiden hoitaminen syö liikaa resursseja yritykseltä.

Pelkkä päätös ulkoistaa yrityksen markkinointi ei vielä riitä haluttuun lopputulokseen. Tämän jälkeen on löydettävä markkinointiyritys, jonka kanssa on mahdollista luoda yrityksen kaipaama linkki. Markkinoinnin ja myynnin on kuljettava edelleen vierekkäin, vaikka toiminta ulkoistetaankin. Vuorovaikutus ja oikeanlaisen rajapinnan löytäminen vaatii uudenlaista suhtautumista markkinointiin. Myyjän on tunnettava yrityksen markkinointistrategia, ja markkinoinnin taas on oltava perillä yrityksen tarjoamista tuotteista ja palveluista. Eri markkinointiyritysten tarjousten seasta on löydettävä juuri se oikea, joka hyödyttää eniten omaa yritystä.

Millainen markkinointiyritys sopii meille?

Oikeanlaisen markkinointiyrityksen valinnassa on kysyttävä ensin yritysjohdolta tavoitteita. Hyvä yhteistyö vaatii jatkuvaa keskustelua, lukemattomia tapaamisia ja läpinäkyvyyttä. Yritysjohdon on oltava selvillä siitä, kuka tekee, ja mitä tekee. Markkinointi ja yrityksen toiminta tukevat toisiaan, ja molemmin puolin on oltava tieto tulevaisuuden suunnitelmista. Ongelmatilanteet tulee käsitellä nopeasti, ja esimerkiksi some-kanavissa esiintyvät ongelmat tulee saattaa heti yritysjohdon tietouteen. Markkinointitiimin ja yrityksen väliset pelisäännöt on hyvä laatia heti ensimmäiseksi, sillä monille yrityksille tilanne on uusi.

Monisyinen markkinointikenttä muutoksen kourissa

Digimarkkinointi on haukannut niin ison osan markkinoinnista, että katse kentällä keskittyy lähinnä sen tuomiin mahdollisuuksiin, mutta myös uhkiin. Kuluttajat ovat huolissaan tietojen valumisesta verkkoon, joten yrityksiltä vaaditaan aiempaa enemmin vastuuta kuluttajatietojen suojaamisesta. Tulevaisuudessa joudutaankin pohtimaan, mitä tietoja markkinointiyritys voi käyttää hyödykseen. Markkinoinnin odotetaan mullistuvan esimerkiksi kohdemarkkinoinnin avulla, jolloin jokaiselle voidaan yksilöidä aiempaa tarkemmin sopivia mainoksia. Tämän myötä markkinointitiimin osaamisen tulee monipuolistua aiemmasta, ja markkinoilla pärjäävätkin alalla nopeasti muutokseen positiivisesti suhtautuvat yritykset.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *